Capar

Capar

*2021-03-22

Sire: Paragon JJ
Dam: Canvalza

CA & Scid fri

Bred by Papa´s Arabians
Own by Pekka & Magnus Blomander